Privacyverklaring

Andra Tech Group

Introductie
Het waarborgen van de privacy en de vertrouwelijkheid van informatie die haar is toevertrouwd is belangrijk voor Andra Tech Group en de aan haar verbonden entiteiten. Andra Tech Group zet zich daarom in om de bescherming en het correcte gebruik van uw persoonlijke informatie die u identificeren of identificeerbaar maken (hierna ook te noemen: "persoonsgegevens") zeker te stellen. 

Met dit Privacy Statement informeert Andra Tech Group websitebezoekers en gebruikers van diensten en informatie die door Andra Tech Group worden aangeboden over de wijze waarop Andra Tech Group omgaat met persoonsgegevens. In dit Privacy Statement kunt u lezen hoe wij persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, delen en beschermen. 

Wie zijn wij?
Wij zijn Andra Tech Group, formeel: Andra Tech Group B.V., is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende te 5657 EH Eindhoven aan de Parmentierweg 7, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 81272960 (ook te noemen: “Andra Tech Group”). Tot Andra Tech Group behoren ook de aan haar verbonden entiteiten, waaronder in ieder geval (doch niet uitsluitend) behorende Kusters Precision Parts B.V., Wilting Components B.V., FWL-JATEC B.V., Hartman Fijnmechanische Industrie B.V., Visietech Technical Products B.V. Dit Privacy Statement geldt voor al deze entiteiten.

Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens
Met persoonsgegevens wordt alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon bedoeld. Wij verzamelen onder andere op de volgende manieren persoonsgegevens:

 • Bij het bezoeken van één van onze websites;
 • Wanneer u uw gegevens achterlaat op één van onze websites;
 • Wanneer u uw gegevens invult of achterlaat op één van onze vestigingen;
 • Wanneer u zich op andere wijze aanmeldt en/of wordt aangemeld om gebruik te maken van onze activiteiten en/of dienstverlening;
 • Wanneer u contact hebt met een medewerker van Andra Tech Group;
 • In het kader van een (open) sollicitatie;
 • In het kader van een zakelijke relatie met Andra Tech Group.

Welke informatie verzamelen we?
Andra Tech Group maakt gebruik van cookies en andere technieken om automatisch bepaalde soorten informatie te verzamelen wanneer u gebruik maakt van Eli BidCo websites. Daarnaast worden IP-adressen van apparaten waar bezoekers onze websites mee bezoeken door Andra Tech Group geregistreerd voor IT-beveiliging en diagnostische doeleinden. Het verwerken van deze gegevens stelt ons in staat om de bruikbaarheid en de effectiviteit van onze dienstverlening te verbeteren en om de effectiviteit van onze marketingactiviteiten te meten. 

Daarnaast heeft u de keuze om zelf persoonsgegevens achter te laten via onze communicatiemiddelen zoals onze websites. Het gaat hierbij om de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam;
 • Adres;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Zakelijke contactgegevens;
 • In het kader van een sollicitatie, zzp’er en andersoortige (flexibele) arbeidsrelaties: CV, diploma’s, opleidingen, informatie over geschiktheid, referenties, overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie en dergelijke.

Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden dan de doeleinden waarvoor u deze informatie aan ons verstrekt heeft, tenzij u daarvoor specifieke toestemming hebt gegeven, of indien dat noodzakelijk is voor Andra Tech Group om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Recruitment: talentpool en account carrière platform
Bij een open sollicitatie of als Andra Tech Group jouw gegevens in portefeuille wil houden voor toekomstige vacatures vragen wij de sollicitant of de persoonsgegevens voor 2 jaar mogen worden bewaard. Na 2 jaar worden jouw persoonsgegevens automatisch verwijderd en ontvangt de sollicitant een herinneringsmail waarmee de termijn indien gewenst kan worden verlengd.

Zodra iemand solliciteert bij Andra Tech Group wordt er een account aangemaakt op ons carrière platform. Hier kan iemand zien op welke vacatures binnen Andra Tech Group gesolliciteerd is. Voor een kandidaat is het op ieder moment mogelijk om zich terug te trekken uit de sollicitatieprocedure. Dan worden alle persoonsgegevens geanonimiseerd en documenten worden verwijderd. 

Op basis van persoonlijke criteria van de kandidaat kunnen job alerts worden ingesteld. Persoonlijke gegevens worden 1 jaar na de laatste activiteit automatisch geanonimiseerd en alsdan worden ook de documenten verwijderd. 

In het kader van recruitment kunnen persoonsgegevens worden geraadpleegd door leden van de sollicitatiecommissie en onze recruitmentafdeling.

Wettelijke grondslagen voor de gegevensverwerking 
Privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG” of in het Engels: “GDPR”) staat toe om persoonsgegevens te verwerken als dat gebeurt op basis van een van de grondslagen opgenomen in de AVG. Als wij uw persoonsgegevens verwerken, berust deze verwerking op een van de volgende grondslagen:

 • Uw persoonsgegevens kunnen worden verwerkt als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met u;
 • De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals het bijhouden van bestanden voor belastingdoeleinden of het verschaffen van informatie aan een publieke instelling of handhaver;
 • Uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van een gerechtvaardigd belang van Andra Tech Group. Deze verwerking is toegestaan zolang uw belangen niet zwaarder wegen. Van gerechtvaardigd belang is bijvoorbeeld sprake bij verwerkingen met als doel: 1) marketing; en 2) het werven van opdrachten (sales) in het geval van bestaande klanten waar wij een commerciële relatie mee hebben; 3) het managen van bestaande klanten en relaties (relatiebeheer & accountmanagement); 4) het optimaliseren en/of personaliseren van content en 5) het voeren en optimaliseren van een effectieve bedrijfsvoering;
 • U hebt specifiek en expliciet toestemming gegeven om persoonsgegevens van u te verwerken voor een bepaald doel. In dit geval kunt u toestemming op ieder moment intrekken door middels van een email aan ons met uw verzoek;
 • Bijzondere persoonsgegevens worden alleen verzameld wanneer u die vrijwillig verstrekt of wanneer dit op grond van wet- en regelgeving noodzakelijk of toegestaan is. Bijzondere persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld gegevens over iemands etniciteit, politieke gezindheid, religie, levensovertuiging, of gezondheid. Wij verzoeken u om alleen bijzondere persoonsgegevens aan Andra Tech Group te verstrekken als u toestemt met de verwerking daarvan door Andra Tech Group. Als u vragen heeft over het verstrekken van bijzondere persoonsgegevens aan Andra Tech Group, neemt u dan gerust contact met ons op, dan verbinden wij u met onze privacy specialist.

Rechten
Als u persoonsgegevens aan Andra Tech Group beschikbaar hebt gesteld, heeft u de navolgende rechten:

 • Het recht op inzage. Dit betekent dat u een verzoek kan doen om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die wij van u verzameld hebben;
 • Het recht op rectificatie of verbetering van uw gegevens indien deze onjuist of onvolledig zijn;
 • Het recht op verwijdering van uw persoonsgegevens. Daarbij dient u er rekening mee te houden dat er zich omstandigheden kunnen voordoen waarin wij verplicht zijn uw gegevens te bewaren om aan onze juridische en wettelijke verplichtingen te voldoen;
 • Het recht om bezwaar te maken tegen of te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Nogmaals, er kunnen zich omstandigheden voordoen waarin wij wettelijk bevoegd zijn om niet aan uw verzoek te voldoen;
 • Het recht op dataportabiliteit. Dit houdt in dat u het recht heeft uw gegevens te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm. Daarbij heeft u het recht deze gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen;
 • Het recht om bezwaar te maken tegen geheel of gedeeltelijke geautomatiseerde besluitvorming. Andra Tech Group maakt op dit moment geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming;
 • Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthouder;
 • Het recht om de gegeven toestemming in te trekken. Het intrekken van uw toestemming werkt niet met terugwerkende kracht, het intrekken van toestemming is enkel van toepassing op toekomstige verwerkingen. 

Andra Tech Group kan een verzoek van u weigeren indien:

 • op uw verzoek een afwijzingsgrond van toepassing is;
 • uw verzoek onvoldoende specifiek is;
 • uw identiteit niet met redelijke zekerheid kan worden vastgesteld; of
 • het verzoek volgt binnen een onredelijke tussenpoos na een eerder verzoek of anderszins een misbruik van een van deze rechten inhoudt. Een interval van 6 maanden of minder zal over het algemeen beschouwd worden als een onredelijke tussenpoos.

Beveiliging
Andra Tech Group doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Andra Tech Group heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligingen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen verlies, vernietiging, schade, aanpassingen of bekendmaking.

Delen en doorgifte van persoonsgegevens
Andra Tech Group kan uw persoonsgegevens doorgeven aan de aan haar verbonden entiteiten, haar opdrachtgevers, leveranciers, opdrachtgevers en/of onderaannemers die namens Andra Tech Group diensten verlenen en/of opdrachten uitvoeren (verwerkers), overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. Ook verstrekken wij gegevens in gevallen waarin wij daartoe worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.

Derden aan wie wij uw persoonsgegevens verstrekken zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van privacywetgeving. Andra Tech Group is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door derden. Voor zover een derde uw persoonsgegevens verwerkt in de hoedanigheid van een verwerker van Andra Tech Group, sluit Andra Tech Group met een dergelijke derde een verwerkingsovereenkomst af die aan de wettelijke vereisten voldoet.

Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven buiten Nederland. Andra Tech Group heeft de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat de doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

Bewaartermijnen
Andra Tech Group bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig om diensten aan u te verlenen, dit wettelijk is toegestaan, of totdat u vraagt om verwijdering van uw persoonsgegevens.

Links naar websites van derden
Onze websites kunnen doorlinken naar andere websites, die niet vallen onder dit Privacy Statement, maar door andere privacy verklaringen die kunnen verschillen. We raden u aan om het privacy statement van elke website die u bezoekt te beoordelen voordat u persoonsgegevens verstrekt. 

Vragen, opmerkingen of klachten
Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft over de bescherming van uw persoonsgegevens door Andra Tech Group of de aan haar verbonden entiteiten, neemt u dan gerust contact met ons op, dan verbinden wij u met onze privacy specialist.

U heeft altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen
Andra Tech Group kan dit Privacy Statement van tijd tot tijd aanpassen. Het meest actuele Privacy Statement is te allen tijde in te zien op de website van Andra Tech Group of de aan haar verbonden entiteiten. 

Deze versie is geldig vanaf 16 mei 2022.